The Web

ດ້ວຍຄວາມຍີນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ!

ຂໍຍີນດີຕ້ອນຮັບເພື່ອນທຸກຄົນເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫາກເພື່ອນຕ້ອງການຕິດຕໍ່ກະລຸນາຢ່າງເປັນກັນເອງເພາະວ່າເຮົາຄືສ່ວນນຶ່ງຂອງເພື່ອນແລະດ້ວຍຄວາມພູມໃຈທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນສັງຄົມແລະປະເທດຊາດ

AMATA & BOUNETHONE = ອະມະຕະ ແລະ ພໍ່ ບູນທອນ

ດ້ວຍຄວາມຍີນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງຕະທີ່ພໍ່ພະຍາຍາມສ້າງຂື້ນເພື່ອວ່າອາດມີເພື່ອນທີ່ມີບັນຫາຢ່າງດຽວກັບຕະແລະ ກໍສາມາດແລກປ່ຽນທັດສະນະແນວຄິດດ້ວຍກັນຢ່າງນ້ອຍມັນກໍອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງເຮົາຕ້ອງມີຄວາມສະບາຍໄດ້ພໍ ສົມຄວນ,ມັນອາດຫລຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນທີ່ມັນບໍ່ສົມຄວນຕ້ອງເກີດຂື້ນກັບຕົວຂອງຕະເອງ ເມື່ອເບີ່ງແລ້ວມັນບໍ່ມີ ຄວາມຍຸຕິທຳເລີຍທີ່ເດັກນ້ອຍຢ່າງເຮົາຕ້ອງມາຮັບຄວາມຜິດພາດຂອງຜູ້ໃຫຽ່ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຄິດວ່າມັນເປັນບຸບເພສັນນິວາດ ແຕ່ມັນກໍຄົງເປັນຄວາມຊົງຈຳແກ່ຕະຕະຫລອດໄປ,ຫາກເພື່ອນມີເວລາກໍສາມາດຕິດຕໍ່ຫາຕະໄດ້ຕ້ມທີ່ຢູ່ດັ່ງນີ້:CONTACT。 ຫາກເຮົາມີເວລາພຽງພໍເຮົາກໍຕະພະຍາຍາມຕອບເພື່ອນເພາະວ່າປະມານເດືອນໜຶ່ງເຮົາໄດ້ມາພັກນຳພໍ່ປະມານ1-2ມື້ຕາມ ຄວາມເໝາະສົມຂອງພໍ່ແລະຫາກມີມື້ພັກຍາວກໍໄດ້ມາຢູ່ນຳພໍ່ປະມານ 5-6 ວັນກໍມີ,ອີງຕາມຄວາມເໝາະສົມ。

AMATA in Nongkhai = ອະມະຕະທີ່ໜອງຄາຍ

ສະໄໝຍັງນ້ອຍພໍ່ມັກພາໄປທ່ອງທ່ຽວຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆເພື່ອເປັນການທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບການພະຈົນໄພໃນອະນາຄົດ ແລະຄວາມຈີງມັນກໍເປັນຢ່າງວ່າເພາະວ່າຫລັງຈາກທີ່ແມ່ແຍກທາງກັບພໍ່ຊີວິດຂອງຕະກໍຕ້ອງພະເນຈອນແບບຢ່າງທີ່ຕັ້ງໂຕ ເກືອບບໍ່ທັນຕ້ອງທົນທຸກທໍລະມານພໍ່ຕ້ອງຢູ່ໄກແມ່ກໍບໍ່ໄດ້ຢູ່ບ້ານເພາະຕ້ອງໄປຕາມແຝນໃໝ່,ຕະຕ້ອງໄດ້ຢູ່ນຳປູ່ແລະ ຍາດຂອງພໍ່ແລະບາງຄັ້ງກໍຕ້ອງໄດ້ມາຢູ່ນຳແມ່ເຖົ້າເພາະວ່າພໍ່ເປັນຫ່ວງເລື້ອງການໄປໂຮງຮຽນທີ່ອາດພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິ ເຫດໄດ້ແລະໃນທີ່ສຸດການເດີນທາງກໍມາເຖີງເມື່ອພໍ່ພາຕະມາຮອດດີນແດນສະມຸໄລ,ພໍມາຮອດການພະຈົນໄພຂອງ ຕະກໍເລີ້ມແລະແລ້ວໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ມາອາສັຍຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນກີນນອນທີ່ຄຸ້ມບ້ານຊີໂນດະ,ເມືອງອີຊູມິ,ແຂວງໂອສາກາ ແລະຮຽນໜັງສືທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຊີໂນດະເລີ້ມຕົ້ນທີ່ປີທີໜຶ່ງແລະຕອນທີ່ພໍ່ສ້າງເວັບໄຊທ໌ແມ່ນໄດ້ຮຽນຢູ່ຫ້ອງ ປໍ 2/3 ການຮຽນກໍພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍເພາະວ່າການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈພາສາຍີ່ປຸ່ນແມ່ນຍາກເພາະຕ້ອງ ໄດ້ຮຽນຫລາຍຢ່າງຕ້ອງມີຄູອາສາສະມັກຊ່ວຍໃນບາງຄັ້ງການເຂົ້າກັບເພື່ອນຮຽນດ້ວຍກັນກໍມີບັນຫາຫລາຍຢ່າງ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ທົນເອົາເພາະວ່າເວລານັ້ນໜັງສືຂອງຕະຍັງບໍ່ທັນໄດ້(ໜັງສືອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນໄດ້)ຫລື ວິສາ,ຫາກ ໄດ້ໜັງສືແມ່ນອາດໄດ້ຢູ່ນຳພໍ່,ທີ່ໜັງສືຊັກຊ້າເພາະວ່າພໍ່ເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ເປັນປົກກະຕິຈິ່ງມີບັນຫາເລື້ອງເອກະສານ。

GALLERY = ຮູບບາງການເຄື່ອນໄຫວ

ບາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຂ້າພະເຈົ້າທັງທີ່ສປປລາວແລະປະເທດຍີ່ປຸ່ນທີ່ພໍ່ໄດ້ລວບລວມເພື່ອເກັບໄວ້ເປັນທີ່ລະນຶກໃນຍາມ ເວລາທີ່ຫງຽບເຫງົາຫລືເວລາໃຫຍ່ທີ່ໂຮງຮຽນກໍມີກິດຈະກຳຫລາຍຢ່າງທີ່ນັກຮຽນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດທັງໃນໂຮງຮຽນແລະນອກ ໂຮງຮຽນກໍເປັນກິດຈະກຳກ່ຽວກັບການຫາປະສົບປະການຕາມການພັດທະນາຂອງລະບົບການສຶກສາຂອງຍີ່ປຸ່ນແລະທັງຂອງ ໂຮງຮຽນກີນນອນທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ,ບາງຄັ້ງກໍມີຄວາມສຸກແຕ່ບາງຄັ້ງຕ້ອງໄດ້ຈຳໃຈເຮັດເພາະວ່າເປັນກົດລະບຽບຂອງໂຮງ ຮຽນການຢູ່ຮ່ວມກັນຫລາຍຄົນຍິ່ງມີບັນຫາເພາະວ່າຕະເຄີຍໄດ້ຢູ່ຢ່າງອິດສະລະຕ້ອງໄດ້ມາຢູ່ຮ່ວມກັນແບບຫລາຍຄົນມັນ ກໍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍປະການແຕ່ຕ້ອງໄດ້ອົດທົນເພາະຄວາມຈຳເປັນຈົນກວ່າວ່າທຸກສິ່ງຢ່າງດີຂື້ນຈິ່ງຈະໄດ້ມີເວລາ ປັບໂຕຂອງໂຕເອງໄດ້,ດີທີ່ສຸດແມ່ນໄດ້ກັບບ້ານຄືສປປລາວພ້ອມກັນກັບພໍ່ເພາະເປັນຄວາມຫວັງຂອງພໍ່ເໝືອນກັນທີ່ຕ້ອງ ການກັບເມື່ອຢູ່ປະເທດລາວເພາະວ່າຢ່າງນ້ອຍຊີວິດເປັນອິດສະລະເພາະວ່າຕ້ອງໄດ້ຢູ່ເຮືອນຂອງຕົນເອງເຖີງແມ່ນວ່າຊີວິດ ຈະມີແຕ່ຂໍ້ຫຍຸ້ຍາກແຕ່ອາດມີຄວາມສຸກບໍ່ຫລາຍກໍນ້ອຍຕາມທຳມະຊາດແຕ່ເມື່ອໃດເວລານັ້ນຈະມາເຖີງກໍໄດ້ແຕ່ຝັນ。

CONTACT FORM = 問い合わせフォーム= ແບບຟອມການຕິດຕໍ່

Powered byEMF Form Builder

ປະມວນຮູບຂອງການເຄື່ອນໄຫວບາງຢ່າງ

CONTACT = ວິທີການຕິດຕໍ່

□ບ້ານ: ໂພນແພງ,ເມືອງ: ຄຳເກີດ,ແຂວງ:ບໍລິຄຳໄຊ.ສປປ ລາວ.
◇ADDRESS:P.O.Box 073, Km 20, Khamkeuth District, Bolikhamxay, Lao PDR(ラオス)。
◇TEL:020-23639475 / House. No.296 Ban Phonepheng, Khamkeuth, Bolikhamxay。
◇SCHOOL:Phonepheng Village Public Elementary School, Class01/1。(2012-2013)
◆学校:大阪府和泉市立信太小学校 (2014 ~ 2021 = 小学校1年生~6年生まで予定) ◇E-MAIL: bounthone21@hotmail.com。
◇URL:CONTACT BOUNTHONE。ຕິດຕໍ່ບູນທອນ。