ຄົ້ນຫາ
ຂໍຍີນດີຕ້ອນຮັບເພື່ອນທຸກຄົນເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫາກເພື່ອນຕ້ອງການຕິດຕໍ່ກະລຸນາຢ່າງເປັນກັນເອງເພາະວ່າເຮົາຄືສ່ວນນຶ່ງຂອງເພື່ອນແລະດ້ວຍຄວາມພູມໃຈທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນສັງຄົມແລະປະເທດຊາດ
Web hosting

BOUNETHONE & AMATA at Mekong of Lao New Year

Welcome all to AMATA SANASINH Personel Website and access to Lao PDR and for all kids in the world and I think he will learn more words to get communicate with you and exchange the views with you to share some experiences,please feel free to contact him by Letter toCONTACT。And I hope that he will make an corespondence to you all if you could do so。

Amata with his Father in Japan

When he was young he travelled with his father to many parts of the country and abroad for touring and he learned more about the life of ownself and everywhere he went were many things wonderful and surprised with many kinds of environments & socials,maybe he learned how to survival in the present of environmental and I think that from now on he will fight for going ahead to successful with job and private life。

Study at Shinoda Gakuen

In middle of Vientiane Lao Capital with public garden and in the every evenning there are many people to get walking and take some pictures,it is one of Lao symbols and it is means the Gate of Victory and in the Central of Vientiane。it seems there is very good coffee shop in the corner of the Garden which serve you with many kinds of Foods & Drinks,some times young people will gether there for relaxing as one corner。

In The Bedroom

He feels good when he goes to bed and some times before he goes to sleep he often play the game and read some books or watch the Cartoon in the Computer,his favorite manga is Panda,it is story of one small Japanese girl who stay at home and meet with a little panda from the mountain near her house and suddenly they became good friends,it is nice for him,it seems that he gets new idea from the modern time of Technology Era。

He plays game at his School

One time when he was 4 years old,I took them to take some photos over there and it seems good new ideas for all after that,as you may know there are many Lao People who stay in other parts of the world to gether there and paticipate in the events of Overseas Laotian Representative,and a new one will start to construct soon with support from Vietnamese Government as Present to Lao People in the 50 years anniversity of Relation,I think that the main duties of Lao National Assembly Members work the same with other country but it seems that having a litle importance for Lao People indeed,because some Lao people do not understand well yet about the Constitutions but will be good in the next period。

There are about 134 of Lao National Assembly Members,and there are many Boards and Committee for importance sections and you can visit at 【【Lao Nationa Assembly Official Homepage。】As I known there are some members from Businessmen be a member of the Assembly and it is special case for Lao Country。

In his House in Khamkerd District

A very small and clean cottage is his House,from now he will live with maid around by his Father`s Family and cousins and his activities now just go to school in every days,Phonepheng Village is not big one in the countryside and you can access by take Bus from Vientiane Southern Bus Terminal and will direct to Lak20 and it will take about 6 hours from Vientiane,there are three times to departure from Vientiane in the morning and Night time departure for Hanoi of Vietname which pass Khamkerd and day time it is very comfortable because you can watch Natural from 13 Route Jungle of 8A route to Vietnam Border,from there it takes about 2 hours you can enjoy with good fresh and natural and the living way of ethnics people whom live near the both side of the Road,from there you can access to Konglor Cave is very famous for Adventure Tour in Lao or access to Namthen 2 or Nakai to watch Elephants Wildlife or to go to Vietnam which far from Khamkeuth about 20 km easily or Contact for more Informations about Natural Tour ASEAN kanko

His Bedroom at Ban Phonepheng,Khamkerd District

I have always heard that he wants to reform his own room and decoration and I often told him that when I have enough more time I will do so and you will stay hard to do that you want when you grow up and work and he feels funny and smiles and I can do only a little things for him and step by step as he stays with me and from now he will go to school with his new bicycle with present by me as his birthday gift which coming soon and according to him in Khamkeuth District between November to March it seems cold in the morning and the water feels cold,too,but nice view in the day time and in every saturday & Sunday or Holiday he always to visit his Uncle`s House and his Aunt`s House near his House。

In his Classroom at Shinoda Primary School in Japan

And some times he often paticipates in some special event of party like Birthday of his cousins or to go to the temple with his grandmother when his father got busied or some time go to an importance party with his Uncle when I go to outside,he is friendly and brave and he study how to live with Natural,he loves Nature and other else。

And when his birthday come is quietly a little fun for all of our family members and that events it is unfortunately I got a little busy with some things but I always happy when his birthday party comes or if you have some things to present for him please feel free to contact to CONTACT,and Thanks !.I think that he will Happy and shares with his classmates。And every Letters or Psot Card or other else to him will reply to you know by E-mail or Letters,too。Althought Lao Big Cities are very good being but in the same time in the countryside is seems that an other world and I think they will work hard to get to the goals of the WEALTH Of NATION or take more long time。

CONTACT

◇ADDRESS:P.O.Box 073, Km 20, Khamkerd District, Bolikhamxay, Lao PDR。
◇TEL:020-23639475 / House. No.296 Ban Phonepheng, Khamkerd, Bolikhamxay。
◇SCHOOL:Shinoda Primary School in JAPAN。(2014-2020)
◇E-MAIL: bounthone21@hotmail.com。
◇URL:PERSONEL WEBSITE。PERSONEL WEBSITE。
◇Contact:【CONTACT ME】